PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Vodne diela

Prehľad referencií k vodným dielam

Vodné diela (čistiarne odpadových vôd, čistiarne vôd, kanalizácie, vodovody, regulácia tokov) sú realizované jednak ako samostatné diela slúžiace ako časť infraštruktúry obcí, miest a vidieka, alebo tiež ako sprievodná infraštruktúra stavieb. Naši zákazníci požadujú najčastejšie riešenie vodohospodárskej problematiky ako priemyselný objekt v spojení s priemyselnou zónou. a/lebo priemyselným objektem.

Riešenie vodného hospodárstva významných priemyselných stavieb, ako sú napr. automobilky, je mimoriadne náročnou problematikou z pohľadu vplyvu na životné prostredie (územná rozloha týchto tovární je až 200 ha). Ide o významný zásah do krajinného rázu vr. ovplyvnenia všetkých prítomných vodných tokov. Obvykle sa s najväčšou obtiažnosťou sa rieši odvod dažďových vôd. Technoprojekt má v týchto oblastiach bohaté skúsenosti.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby