PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Povoľovacie konanie

Ako integrálnu súčasť ponúkaných služieb poskytuje Technoprojekt a.s. klientom komplexnú podporu pri vybavovaní všetkých potrebných povolení t.j. zaistenie dokumentácie pre územné rozhodnutie. V úvode projektovej prípravy sa jedná predovšetkým o zaistenie súhlasu úradov s vplyvmi na životné prostredie, ktoré každá stavba vytvára. Súčasťou hodnotenia vplyvov na životné prostredie, ktoré sa v nadväznosti na zložitosť investičnej akcie vytvára na niekoľkých úrovniach (zisťovacie konanie, EIA, IPKZ) je vypracovanie žiadosti a zastupovanie klienta pri jej vybavovaní.

V priebehu a predovšetkým po kladnom vyjadrení úradov a verejnosti k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie, prebieha vyjadrovanie dotknutých strán v konaní o umiestnení stavby alebo jej povolenie. Tento proces vykonáva naša spoločnosť na pozadí spracovanej dokumentácie k územnému konaniu alebo stavebnému povoleniu.

Za najnáročnejšiu etapu povoľovania, kde sa výrazne využíva odborný potenciál našej firmy, považujeme konanie o zmenách a dodatočnom povolení stavieb.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality