PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Priemyselne zony

Prehľad referencií k priemyslovým zónam

Projektová príprava priemyslovým zón je jednou z hlavných projektových zameraní spoločnosti Technoprojekt. Jedná sa o prípravu priemyslových zón pre jednotlivých investorov - veľké spoločnosti, popr. príprava priemyselných zón pre následnú ponuku menším investorom.

Príprava priemyselných zón je riešená v kontexte prieskumov pozemkov (majetkový, inžiniersko-geologický prieskum atď.), možnosti zasieťovania priemyselných plôch inžinierskymi sieťami a riešením možného dopravného napojenia na dopravnú infraštruktúru. Súčasťou projektových prác je i preverenie preverenie vplyvu stavby na životné prostredie vrátane prípadného návrhu dekontaminácie územia – pokiaľ to dané územie vyžaduje.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby