PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Energetické stavby

Prehľad referencií k energetickým stavbám

Energetické stavby - sú to predovšetkým elektrárne rôzneho výkonu a typu a teplárne.

Naši špecialisti sú pripravení pre Vás navrhnúť optimálne riešenie nielen energetických stavieb, ale tiež súvisiacich stavieb - odsírenie, odprášenie, odpopolčekovanie, denitrifikácia apod. Analýza teplárenských distribučných sietí potom umožní optimalizáciu investícií a prevádzky teplární.

Medzi energetické a zároveň ekologické stavby sa radia tiež spaľovne odpadov, zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektriny, doplnené o kogeneráciu vo vyhotovení s parnou alebo plynovou turbínou, príp. s piestovým spaľovacím motorom. Do kategórie energetických a ekologických stavieb je možné zaradiť tiež alternatívne spaľovanie hmôt. Jedná sa predovšetkým o kotolne na biomasu (drevná štiepka, obilná a lanová slama a iné) a bioplynové stanice (skládky, veľkochovy, potravinársky priemysel a iné).

Príklady energetických stavieb

Rozsiahle skúsenosti s energetickými stavbami dokladujú naše referencie napr. kotol na odpadné teplo za sklárskou vaňou Teplárne Kyjov, kogeneračná jednotka 7,2 MW pre Spaľovňu priemyselných odpadov Oslavany, spalinové kotle v Teplárni Kyjov, technologické zariadenie pre stavbu odsírenie Elektrárne Vojany, odsírenie Teplárne Otrokovice, suchý odber popolčeka Elektrárne Opatovice, odprášenie spalín Teplárne Přerov, dokumentácia vplyvu stavby rekonštrukcia výhrevne Červený mlyn (kogeneračná jednotka) na životné prostredie, dokumentácia stavby rekonštrukcia výhrevne Červený mlyn (kogeneračná jednotka) pre územné konanie a mnoho ďalších.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby