PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Spracovanie projektovej dokumentácie

Technoprojekt v posledných rokoch spracoval projektovú dokumentáciu niekoľkých významných investičných zámerov zahraničných investorov ako boli automobilky TPCA Kolín, PSA Trnava, KIA Motors Slovakia v Žiline, Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach, ďalej závod na výrobu audiovizuálnej techniky Bang & Olufsen v Kopřivnici, montážny závod osobných počítačov ASUS v Ostrave - Hrabovej a mnohé ďalšie. Pri samotnej realizácii väčšiny projektov Technoprojekt zároveň vykonával autorský dozor.

Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie je spracovaný podľa výsledkov štúdie a záverov Stanoviska o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie EIA) podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení zákona č. 93/2004.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality