PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Priemyselne stavby

Prehľad referencií k priemyselným stavbám

Reštrukturalizácia priemyslu prebiehajúca vo veľkej časti strednej a východnej Európy priniesla so sebou príchod rady zahraničných investorov a tým aj nových technológií. Vytvárajú sa rozsiahle priemyselné zóny, v ktorých sú umiestnené priemyselné stavby a to najmä pre automobilový priemysel a ľahký priemysel, kde sú v poslednej dobe na vzostupe logistické centrá a sklady.

Príklady projektovaných priemyselných stavieb

Služby odborníkov spoločnosti Technoprojekt SK pri projektovaní výrobných kapacít, zahrňujúcich najmä montážne haly, lisovne, výrobne motorov a prevodoviek, využila napríklad automobilka KIA Žilina.

Vedľa tradičného spracovania kovových materiálov sa v rastúcej miere uplatňujú najrôznejšie druhy plastov. Aj v tejto oblasti sa uplatňujeme v projektovej činnosti vo výstavbe.

Súčasťou takmer každej priemyselnej stavby sú zdroje energií a úžitkových médií. V prípade novej priemyselnej stavby a zóny sú to taktiež nové kompresorovne, rozvodne a energetické centrá.

V súvislosti s výstavbou nových výrobných kapacít v stávajúcich priemyselných areáloch je nutné rekonštruovať stávajúce zdroje úžitkových médií na kvalitatívne vyššie parametre. Aj na tejto činnosti sa podieľa Technoprojekt.

Z oblasti priemyslu stavebných hmôt potom môžeme uviesť cementáreň Astana v Kazachstane.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby