PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Organizácia výberového konania

Organizácia výberového konania patrí k základným službám, ktoré poskytuje spoločnosť Technoprojekt.

Výberové konanie patrí vo všetkých odboroch k veľmi sledovaným a najobtiažnejšie zvládaným procesom. V oblasti investičných projektov je táto skutočnosť ešte zvýraznená veľkými finančnými čiastkami, o ktoré sa jedná. V rámci organizácie výberových konaní poskytujeme vysoko kvalifikované služby pre zaistenie bezproblémovej realizácie investičných projektov:

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality