PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Inzinierske stavby

Prehľad referencií k inžinierskym stavbám

Medzi inžinierske stavby alebo tiež inžinierske siete sa radia kanalizácia, vodovody, plynovody, telekomunikácie a elektrické vedenia. Avšak je sem treba zahrnúť tiež dopravné napojenie - cesty, parkoviská, mosty a železničné vlečky.

Technoprojekt SK v posledných rokoch spracoval alebo spracováva projektovú dokumentáciu niekoľkých významných investičných zámerov, ktorých súčasťou bolo komplexné riešenie príjazdových cestných a železničných komunikácií, parkoviská, povrchové úpravy okolia a napojenie inžinierskych sietí, prevažne v priemyselných zónach a areáloch.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby