PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Uvedenie do prevádzky

Záver investičnej akcie je spojený so žiadosťou a následným povolením k užívaniu stavby, ktorému obvykle predchádza žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky. Tento proces býva značne komplikovaný u zložitých technologických stavieb, kde je nutné zaistiť súlad predpisov k užívaniu technológie s miestnymi štandardami a certifikáty k prehláseniu o zhode.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality