PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Riadenie realizácie stavby

Služby spojené s riadením stavby, predovšetkým riadenie zdrojov (riadenie času, kvality a rozpočtu) poskytujeme hlavne klientom, ktorí nedisponujú vlastnými odborníkmi a/alebo sa na stavbe podieľa viac dodávateľov. Okrem riadenia zdrojov obvykle zodpovedáme taktiež za riadenie bezpečnosti a ochranu životného prostredia..

Riadenie realizácie stavby je veľmi náročné a preto táto služba vyžaduje trvalý pobyt našich zamestnancov na stavbe.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality