PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Technický dozor

Technická podpora klienta a jeho realizačného týmu v procese realizácie stavby. Technický dozor nie je taký komplexný ako riadenie stavby a zaoberá sa predovšetkým súladom povolenej a zadávacej dokumentácie s dokumentáciou realizačnou.

V rámci technického dozoru taktiež kontrolujeme vykonávané práce v zmysle ich súladu s platnou projektovou dokumentáciou. Tento druh služby, na rozdiel o riadenia realizácie stavby, nevyžaduje trvalý pobyt našich zamestnancov na stavbe.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality