PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Posúdenie vplyvu investície na životné prostredi

Jednou z prvých fáz, ktorá predchádza väčšine investičných zámerov, je fáze , je fáza posudzovania vplyvu investície na životné prostredie (EIA). Tento proces predchádza vydaniu územného rozhodnutia / stavebného povolenia pre daný zámer.

Proces posúdenia vplyvu investície na životné prostredie začína tzv. zisťovacím konaním, v jeho rámci príde k zhodnoteniu, či môže mať plánovaná investícia významný vplyv na životné prostredie. Príslušný úrad (Ministerstvo životného prostredia resp. Krajský úrad) rozhodne, či bude zámer ďalej posudzovaný. K plánovaným investíciám, ktoré posudzovaniu podliehajú, je následne vypracovaná dokumentácia EIA. Záverom celého procesu je vydanie stanoviska príslušného úradu k uvažovanej investícii z hľadiska jeho vplyvov na životné prostredie.

Najväčším prínosom EIA je optimalizácia pripravovaných projektov z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie a predchádzanie možným konfliktom, ktorých eliminácia by bola neskôr obtiažna.

Ďalším dôležitým nástrojom v oblasti ochrany životného prostredia a predchádzanie jeho znečisťovaniu je proces integrovanej prevencie a obmedzovania znečisťovania (IPKZ). Tento proces je právne zakotvený v zákone č. 245/2003 Z.z., v platnom znení. Podľa tohto zákona sú prevádzkovatelia zariadení uvedených v prílohe č. 1 zákona povinní požiadať o vydanie integrovaného povolenia. Žiadosť o toto povolenie obsahuje širokú škálu údajov, hlavne o zariadení, materiálnych a energetických nárokoch, popis a kvantifikáciu vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a popis opatrení k sledovaniu a minimalizácii negatívnych vplyvov prevádzky na životné prostredie. Technická úroveň zariadení sa porovnáva s najlepšími dostupnými technikami (BAT), ktoré sú uvedené v európskych referenčných dokumentoch (BREF), a to hlavne z pohľadu dosahovaného množstva emisií a množstva odpadov, materiálovej a energetickej náročnosti, spôsobe a nástrojoch environmentálneho konania.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality