PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Príprava investície

Investičný zámer je realizovaný v niekoľkých krokoch v závislosti na tom, či je investorom domáca alebo zahraničná firma.

Zahraničný investor má väčšinou investíciu dobre definovanú, jeho hlavná pozornosť je v počiatkoch investičného procesu smerovaná na miesto výstavby a riešenie podmienok ochrany životného prostredia. Naproti tomu domáci investor pozná veľmi dobre prostredie a jeho pozornosť sa koncentruje do ekonomiky zámeru, ktorá sa v počiatočnom štádiu investičného procesu definuje v štúdii vykonateľnosti, ktorá je nevyhnutnou súčasťou projektovej prípravy investícií. Jej výsledok ovplyvňuje ďalšie kroky investora.

Následne, po akceptovateľnom výsledku štúdie vykonateľnosti, je spracovávané hodnotenie vplyvu investície na životné prostredie. Súbežne sa zahajujú práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie podľa vyhlášky 503/2006 Sb. nasleduje proces územného povoľovania spojený s vybavením všetkých nevyhnutných povolení, ktorý je ukončený rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorému musí predchádzať kladné vyjadrenie úradov k posúdeniu vplyvu na životné prostredie.

Obdobne pokračuje povoľovací proces smerujúci k získaniu stavebného povolenia, ktorému predchádza spracovanie podrobnejšej dokumentácie pre žiadosť o jeho vydanie podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000.

Pre potrebu výberu dodávateľa stavebných prác a organizáciu výberového konania sa pripravuje tendrová dokumentácia, ktorá obsahuje obvykle ako zmluvné, tak technické podmienky vykonania diela vrátane výkazu výmer a technických špecifikácií. Po výbere dodávateľa sa vykonáva technický dozor investora zaisťujúci súlad medzi projektovou dokumentáciou a priebehom realizácie diela, predovšetkým v technicko-kvalitatívnej časti diela. Ide predovšetkým o riadenie času, kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a kontrolu prestavanosti.

Časť našich zákazníkov si objednáva náročnejšiu podobu technického dozoru vo forme projektového riadenia stavby (project management). Riadenie stavby zahŕňa trvalú prítomnosť na stavbe.

Poslednou fázou výstavby je uvedenie stavby do prevádzky vrátane získania všetkých nevyhnutných povolení a zabezpečenie kolaudácie. Po vykonaní kolaudácie prebieha počas záručnej doby činnosť spojená s odstraňovaním prípadných vád.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuality