PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

'Spaľovňa nebezpečných odpadov

Klient:Nisak, a.s., Západné Slovensko
Krajina, miesto:Slovenská republika
Obdobie:2005
Investičné náklady:59,1 mil. EUR

Hlavné parametre: Spaľovňa nebezpečných odpadov 30 tis. ton/rok NO. Pre riešenie technicko-ekonomickej štúdie sú zvolené nasledujúce parametre spaľovne NO: udávaná kapacita pre linku 30 000 t/rok NO, priemerná výhrevnosť odpadu 21,4 MJ/kg, prevádzková doba za rok 7 500 hod/rok, hodinová kapacita toku materiálu 1 linky 4 t NO/hod., denná kapacita toku materiálu 1 linky 96 t NO/deň, energetický výkon pece 32 MW t, konštrukčné parametre pece 4 MWe, množstvo krátkodobého energetického preťaženia 120 %, množstvo preťaženia toku materiálu 6t/h.

Poskytnuté služby: Spracovanie štúdie realizovateľnosti, príprava podkladov pre financovanie z EU.

Rozsah činností: Technicko-ekonomická štúdia

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby