PRÍPRAVA INVESTÍCIE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POVOĽOVACIE KONANIE VÝBEROVÉ KONANIE RIADENIE REALIZÁCIE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PRIEMYSELNÉ ZÓNY PRIEMYSELNÉ STAVBY

VEREJNÉ A OBČIANSKE STAVBY

VODNÉ DIELA ENERGETICKÉ STAVBY INŽINIERSKE STAVBY

REGENERÁCIA BROWNFIELDOV

EKOLOGICKÉ STAVBY

Výrobný závod Vetropack Nemšová, Slovenská republika

Klient:Vetropack Moravia Glass, a.s.
Krajina, miesto:Slovenská republika, Nemšová
Obdobie : 2007
Investičné náklady:4,6 mil. EUR

Hlavné parametre: Projekt rieši nový sklad hotovej produkcie obalového skla bezprostredne nadväzujúci na hlavný výrobný objekt sklárne. Sklad je rozdelený na 2 navzájom prepojené stavebné objekty. Obidva objekty sú riešené s nosnou OK. Plnostenné väzníky so stĺpmi tvoria nosnú rámovú konštrukciu. Obvodový aj strešný plášť je navrhnutý z trapézových lakovaných plechov s vloženými presvetľovacími pásmi z trapézových plastových dielov. Nosná OK je založená na pätkách podopretých sústavou pilót. Vnútorné podlahové plochy sú riešené ako priemyslová betónová podlaha strojovo hladená s rozptýlenou výstužou a minerálnym vsypom.

Poskytnuté služby: Štúdia, projektové a inžinierske služby.

Rozsah činností: Štúdia, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti – zaistenie vydania územného a stavebného povolenia, výkon autorského dozoru.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Reference

Priemyselné zóny

Priemyselné stavby

Verejné a občianske stavby

Vodné diela

Energetické stavby

Inžinierske stavby

Regenerácia brownfieldov

Ekologické stavby